NT 3534 Celtiaid Cymreig NT 3549
NT 3591 NT 3657 NT 3761
NT 3999 NT 2952 NT 3019
NT 3088 NT 3235 NT 3401
NT 3420

Croeso cynnes iawn i chi i dudalennau gwefan Ysgol Gynradd Llangynnwr.

A very warm welcome to Llangunnor Primary School website.

Mr A Davies

Pennaeth / Headteacher

 

Ysgol gynradd ar gyfer disgyblion rhwng 3 ac 11 oed yw ysgol Llangynnwr. Agorwyd adeiladau presennol yr ysgol yn 1961 gydag ymestyniadau yn 1980 a 2002.

Mae’r ysgol yn ysgol ddwy ffrwd ac yn darparu addysg dwy ieithog o’r radd flaenaf i dros 300 o ddisgyblion.

Ymfalchïwn yn safonau academaidd cyson uchel yr ysgol, ac mae ystod eang o weithgareddau allgyrsiol hefyd yn hynod o bwysig inni, gyda disgyblion yn profi llwyddiant mewn amrywiol feysydd.

Anela Ysgol Llangynnwr at ddarparu amgylchfyd hapus a gofalus lle anogir pob disgybl i ddatblygu fel unigolyn ac wrth wneud hynny i gynyddu eu dealltwriaeth, gwybodaeth a sgiliau priodol at fywyd.

Darllenwch ymlaen am ragor o wybodaeth, ac er mwyn cael rhyw flas ar fwrlwm yr ysgol.

Llangunnor Primary School is for pupils aged 3 to 11 years. The present school buildings were opened in 1961 with extensions in 1980 and 2002.

The school is a dual stream school which provides bilingual education of the highest quality for over 300 pupils.

We are proud of the consistently high school academic standards, and a wide range of extra-curricular activities are also very important for us, with pupils experiencing success in various fields.

Llangunnor School aims to provide each pupil with a happy and caring environment where every child is encouraged to develop as an individual and in so doing acquire understanding, knowledge and skills relevant to adult life.

Read on for more information and to get a taste of the hustle and bustle of the school.

      Prosbectws       Prospectus

Diogelu     Grant Amddifadedd

Adroddiad Blynyddol Llywodraethwyr  Annual Governing Body Report

 

Logo EstynAdroddiad Cymraeg 

Logo EstynEnglish Report

Presenoldeb / Attendance:
Callio i'r Cyfnod SylfaenCallio for the Foundation Phase
Callio i Gyfnod Allweddol 2Callio for Key Stage 2

Eco 2015    IMG 2058          Logo Ysgolion Iach Dylle9bxkamq Mi             Cynllun Gwen

 

                           Screen Shot 2018 11 26 At 104205 AM Celtiaid Cymreig Llangynnwr Yn Derbyn Gwobr Efydd Y Siarter Iaith Copy (1)                     Ysgolion Awyr Agored
 


 

Gwefannau Perthnasol/Related Websites:

 

SIARTER IAITH             WELSH LANGUAGE CHARTER

 

Logo Hwb       Esafety Website Logo 2 173X100       ERW

 

Logo Pta        Download

 

Cyfryngau Cymdeithasol MGSG Terfynol
 

 

Negeseuon/Messages

Cinio Mawr

The Big Lunch

Cynllun Gwen

Design To Smile

 

Gwybodaeth yn ystod y cyfnod Coronafeirws
Information during the Coronavirus Pandemic

Gwaith ysgol o adref
Schoolwork from home

Dysgu o bell a'r 5 Ffordd at Les
Rhagor o wybodaeth
Distance learning & the 5 ways 2 Well-being
More information

Poster Operation EncompassCliciwch yma am ragor o wybodaeth.

Operation Encompass PosterClick here for more information.

Gwyliau Haf - Dydd Llun 20fed o Orffennaf i Ddydd Llun, 31ain o Awst 2020.
HMS ar Ddydd Mawrth 1af o Fedi a disgyblion yn ôl i'r ysgol ar Ddydd Mercher yr 2il o Fedi.

Summer Holidays - Monday 20th of July to Monday 31st of August, 2020. INSET on Tuesday 1st of September and pupils back to school Wednesday 2nd of September

 Llun Llyfr Coronafeirws

 Llun Coronavirus Book