Clybiau


Clwb Gwyliau Hapus / Happy Days Holiday Club

Clwb Brecwast/Breakfast Club

Croeso i'r Clwb Brecwast

Cynhelir y Clwb Brecwast yn ystod y tymor rhwng 8 - 8.50 yb yn y neuadd ac mae'n agored i bob plentyn sy'n mynychu'r ysgol. Mae'r brecwast a'r gofal AM DDIM.

Rhaid i bob plentyn gael ei gofrestru - mae ffurflenni cofrestru ar gael o'r ysgol neu o'r clwb brecwast.

Mae yna frecwast iachus ar gael rhwng 8 - 8.30 y.b - sudd ffrwyth, llaeth, grawnfwyd, ffa pob ar dost a tost. Bydd drws y neuadd yn cael ei gloi yn brydlon am 8.30 y.b felly gwnewch yn siwr fod eich plentyn yn cyrraedd mewn amser. 

Mae gennym weithgareddau fel gemau bwrdd, lliwio, jigsos a llyfrau darllen ar gyfer y plant tan iddynt fynd i'w dosbarthiadau am 8.50 y.b.

Bydd angen i bob riant/gofalwr ddod a'r plentyn i'r neuadd a llofnodi ein cofrestr ac er mwyn diolgelwch, gofynnir i chi barcio y tu allan i gatiau'r ysgol yn ol yr arfer. 

 

Welcome to our Breakfast Club.

Breakfast Club is held between 8 - 8.50 am in the school hall during term time and is open to all children attending Llangunnor CP School. The breakfast and the supervision is FREE.

Each child who wishes to attend must be registered - registration forms are available from the school or breakfast club staff.

A healthy breakfast served between 8 and 8.30 am includes fruit juice, milk, cereal (not sugar coated), toast or beans on toast. The hall door is locked at 8.30 am prompt so please ensure that your child arrives in good time. 

Activities such as board games, colouring, jigsaws, reading books etc. are provided until they leave for their classrooms at 8.50 am. 

All pupils are to be signed in daily by a parent/carer and for safety reasons, please park outside the school gates, as is normal practice. 

Clwb Cynnwr

Mae Gofal Ar Ol Ysgol ardderchog ar gael i ddisgyblion Ysgol Llangynnwr rhwng 3.00 - 5.30pm (5.15 ar Dydd Gwener) yn ystod cyfnod tymor am bris sefydlog. Mae "Clwb Cynnwr", fel mae'n cael ei adnabod, yn darparu amrywiaeth o weithgareddau a lluniaeth gan Staff trwyddedig a phofiadol.

Excellent after School Care is available at Llangunnor School for pupils between 3.15 - 5.30pm. (5.15 on Friday) weekdays during term time for a fixed  cost.  Clwb Cynnwr, as it is known, provides a variety of activities and refreshments provided by very well qualified Staff.

Eco

IMG 0457 

IMG 2047

IMG 2058

Rydym wedi ennil statws Baner Platinwm! Da iawn bawb am yr holl waith caled!

We've won the Platinum Green Flag status! Well done to all pupils for all their hard work!  

 

 

WYTHNOS WERDD/GREEN WEEK

16/11/15-20/11/15

Pynciau Eco'r Dosbarthiadau/Class Eco Topics

Dosbarth Dewi & Dwynwen - Byw'n iach/Healthy Living

Dosbarth Non & Sandde - Sbwriel/Litter

Dosbarth Pwyll & Rhiannon - Dwr/Water

Dosbarth Glyndwr - Lleihau Gwastraff/Waste Reduction

Dosbarth Myrddin - Trafnidiaeth/Transport

Dosbarth Buddug - ADCDF/ESDGC                

(Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang/Education for Sustainable Development and Global Citizenship)

Dosbarth Gwenllian - Ynni/Energy

Dosbarth Arthur & Llywellyn - Tir yr Ysgol a Bioamrywiaeth/School Grounds and Biodiversity

 

 IMG 1634

Cynnyrch Diolchgarwch Ysgol Llangynnwr i Mrs Val Newton MBE, Wales Romanian Aid.

Our Thanksgiving collection for Mrs Val Newton MBE, Wales Romanian Aid.

 

 

Aelodau Cyngor Cynnwr 2015-16 Cyngor Cynnwr Representatives

IMG 0147 

Rhys Owen Cadeirydd/Chairperson

 Eva Parmenter Is-gadeirydd/Vice Chairperson

Zara Preece & Siobhan Mostert Ysgrifenyddion/Secretaries

Steffan Davies Trysorydd/Treasurer

Grace Fraser-Jones & Efan Reading

Sam Griffiths & Jessica Hughes

Hari Davies & Ariana Mudaly

Lily Stradling & Emily Thomas

Gwenan Alaw & Ellis Davies

Morgan Davies & Lois Thomas

Liam James 

 

 

 

 

Yn Ysgol Llangynnwr rydym yn ymdrechu i fod yn Eco gyfeillgar ym mhob agwedd o fywyd ysgol. Mae Cyngor Cynnwr yn gyfrifol am drin a thrafod materion a gwneud penderfyniadau er mwyn gwella tir yr ysgol, arbed ynni, lleihau gwastraff, ailddefnyddio ac ailgylchu, bioamrywiaeth, dwr, dinasyddiaeth fyd eang a thrafnidiaeth.

In Llangunnor School we strive to be Eco friendly in all aspects of school life. Cyngor Cynnwr is responsible for handling issues and make decisions to improve the school grounds, energy conservation, waste reduction, reuse and recycling, biodiversity, water, global citizenship and transport.

Cod ECO Llangynnwr Llangunnor Eco Code

  • Bwyta'n iach Eat healthily
  • Arbed trydan a dwr water and energy Save water and energy
  • Gofalu am fyd natur yr ysgol Care for school's wildlife
  • Lleihau ein hol troed carbonReduce our carbon footprint
  • Prynu masnach deg Always buy fairtrade products
  • Arbed, Ail-ddefnyddio ac ailgylchu Reduce, re-use & recycle
  • Rhannu ceir, cerdded neu beicio i'r ysgol Lift sharing, walking and cycling to school
  • Gofalu am yr ardd lysiau, y goedwig a'r berllan Look after our vegetable garden, our  woodland and our orchard.
 
Eco

Cyngor Cynnwr

IMG 1810 

IMG 1812

IMG 1805IMG 1800

Rhys Owen, Cadeirydd Cyngor Cynnwr yn goleuo coeden Nadolig Llangynnwr.

Rhys Owen, Chair of Cyngor Cynnwr lighting the Llangunnor Christmas Tree.

IMG 1739 (1)IMG 1731 (2)

Cyngor Cynnwr yn mynychu'r wasanaeth coffa yn Eglwys Llangynnwr.

Cyngor Cynnwr attending Remebrance Sunday service in Llangunnor Church. 

 

Unknown

 

 

IMG 1612 IMG 1614

Cadeirydd Cyngor Cynnwr Rhys Owen yn derbyn ei gadwyn wrth Cadeirydd Cyngor Cymuned Llangynnwr, Cynghorydd Glenda Lloyd.

Cyngor Cynnwr Chairman Rhys Owen receiving his chain from the chair of Llangunnor Community Council, Councillor Glenda Lloyd.

 

 

Aelodau Cyngor Cynnwr Members 2014-15

Pwyll: Grace Fraser-Jones & Efan Reading
Dwynwen: Hari Davies & Ariana Mudaly 
Rhiannon: Sam Griffiths & Jessica Hughes
Glyndwr: Gwenan Alaw & Ellis Davies
Myrddin: Lily Stradling & Emily Thomas
Buddug: Morgan Davies & Lois Thomas
Gwenllian
: Zara Preece & Steffan Davies
Arthur: Liam James & Siobhan Mostert
Llywelyn: Eva Parmenter & Rhys Owen

Cadeirydd Chairperson: Rhys Owen
Is-gadeirydd Vice Chairperson: Eva Parmenter
Ysgrifenyddion Secretaries: Zara Preece & Siobhan Mostert
Trysorydd Treasurer: Steffan Davies

 IMG 0147

Beth yw Cyngor Ysgol? / What is a School Council?

Urdd

Llongyfarchiadau i Siôn Edwards a wnaeth yn arbennig o dda yn rownd nesaf Cogurdd yn Ysgol Bro Myrddin. Bu'n gystadleuaeth agos iawn rhwng yr wyth cystadleuydd â phawb wedi coginio pancos a chawl minestrone blasus dros ben!

Edrychwn ymlaen at dy weld ar 'Masterchef' yn y dyfodol agos Siôn! Da iawn ti!

Congratulations to Siôn Edwards who competed in the next round of Cogurdd in Bro Myrddin School. Once again, the competition was of an extremely high standard with all eight competitors cooking delicious pancakes and minestrone soup!

We look forward to watching you on 'Masterchef'  in the near future Siôn! Well done!

 IMG 0906

 

 

  

 

LLongyfarchiadau mawr i gystadleuwyr COGURDD! 

Congratulations to all COGURDD competitors.

LLongyfarchiadau i Sion Edwards a ddaeth yn gyntaf ac i Fflur Richards a ddaeth yn ail. Bu'n gystadleuaeth agos iawn a dymunwn pob lwc i Sion sy'n mynd ymlaen i'r rownd nesaf!

Congratulations to Sion Edwards who placed first and to Fflur Richards who came second. The competition was of a high standard and we would like to wish Sion good luck as he proceeds to the next round.

IMG 2191

IMG 2194

 

 

Amserlen clwb yr Urdd Hydref 2015/Urdd timetable Autumn 2015.

16/09/15 -1 & 2

23/09/15 - 3 & 4

30/09/15 - 5 & 6

07/10/15 - 1 & 2

14/10/15 - 3 & 4

21/10/15 - 5 & 6

04/11/15 - 1 & 2

11/11/15 - 3 & 4

18/11/15 - 5 & 6

 

Cynhelir Clwb Urdd yr ysgol ar nos Fercher yn ystod tymhorau'r Hydref a'r Gaeaf lle y caiff yr aelodau gyfleoedd i gyfrannu mewn gweithgareddau amrywiol megis crefft, dawns, coginio, clocsio, drama a thipyn mwy! Yna bydd croeso iddynt gynrychioli Ysgol Llangynnwr yn yr Eisteddfod ym mis Mawrth.

The Urdd Club is held on a Wednesday after school during the Autumn and Winter Terms where the members are given opportunities to participate in various activities such as crafft, dance, cooking, drama and much much more! After Christmas they are more than welcome to represent Ysgol Llangynnwr in the Eisteddfod.

 

Images

Clybiau Chwaraeon/Sports Clubs

Cynhelir Clybiau Chwaraeon amrywiol i flynyddoedd 1 - 6 wedi ysgol yn ystod hanner tymor cyntaf Tymor yr Hydref, ail hanner tymor Tymor y Gwanwyn a thrwy Dymor yr Haf.

Various Sports Clubs are held after school for years 1 - 6 during the first half-term of Autumn Term, the second half-term of Spring Term and throughout the Summer Term.

Bl 1 & 2 ar nos Llun tan 4yp

Yrs 1 & 2 on Monday, to finish at 4pm

Bl 3, 4, 5 & 6 ar nos Iau i orffen am 4:15yp

Yrs 3, 4, 5 & 6 on Thursday, to finish at 4:15pm

 

 

Côr/Choir

IMG 3147

Dyma côr blwyddyn 5 a 6 yn diddanu mewn bore coffi yn Hen ysgol Capel Dewi

 

Y Côr

Mae disgyblion yr ysgol yn ymuno â’r côr ym mlwyddyn tri. Mae’r côr yn ymarfer yn rheolaidd ar ôl ysgol bob nos Lun, ac y mae rhai aelodau o’r staff hefyd yn aelodau o'r cor. 

Mae’r côr yn cyfrannu at wasanaethau’r eglwys dair gwaith y flwyddyn sef cyfnod yr adfent, yn ystod tymor y gwanwyn ac yng ngwasanaeth y plant sy’n ymadael â’r ysgol yn nhymor yr haf. 

Fel arfer ar Ddydd Gŵyl Dewi mae’r côr yn cael gwahoddiad i ganu yn y dref gan Fenter Iaith Caerfyrddin ynghyd â’r ysgolion lleol eraill. Tymor y Nadolig yw’r tymor prysuraf gan fod y côr fel arfer yn canu o gwmpas y goeden Nadolig ym Mhensarn pan gaiff y goeden ei goleuo. Cawn gyfle i ddiddanu yn Yr Aelwyd a hefyd yn siop BHS, pan ddaw nifer o’r rhieni i gefnogi. 

School pupils join the choir in year three. The school choir practise regularly every Monday after school and some members of staff are also faithful members.

The choir participates in the Church Service three times a year - during advent, in the spring term and in the “Leavers Service” at the end of the school year.

Usually on St David’s Day the choir is invited to sing in Guild Hall along with the other schools that have been invited by “Menter Iaith Caerfyrddin”.
The Christmas term is the busiest term for the choir as they usually sing around the Christmas tree in Pensarn when the lights are switched on. They also entertain at The Aelwyd as well as BHS when many parents usually come to support.

Cliciwch isod i glywed cân yr ysgol:
Click below to hear the choir singing Llangunnor's School Song: