Cyfrifoldebau

Responsibilities


Mae disgyblion yn cael y cyfle i gymryd cyfrifoldebau amrywiol yn yr ysgol.

Pupils have the opportunity to take up different responsibilities in school.

 

 

Llysgenhadon Efydd / Bronze Ambassadors

Dreigiau Digidol

Mae criw ohonom wedi ein dewis oherwydd ein sgiliau TGCh i fod yn aelodau o'r Dreigiau Digidol. Rydym yn cwrdd yn wythnosol i ddiweddaru sgiliau digidol, i gynnal gweithdai cymorth i staff a disgyblion yr ysgol ac rydym yn helpu gweddill ein cyfoedion yn ein dosbarthiadau.

A group of us have been chosen because of our ICT skills to be members of the Dreigiau Digidol - Digital Dragons. We meet weekly to update digital skills, to hold surgeries for staff and pupils of the school and we help our peers in class.

Ysgol Iach / Healthy School

HWRE!!!!

HOORAY!!!!

Dylle9bxkamq Mi

Rydym wedi derbyn ein gwobr cam 5 Ysgolion Iach!

We have acheived our phase 5 Healthy Schools award!

Dylle9sxkaa6ykv   Dylle9tw0aapqn2

 

Ein fideo gwrth-fwlio
Camera Ffilm
Our anti-bullying video

Siarter Iaith/Welsh Charter Language

Croeso i dudalen y Celtiaid Cymreig/Welcome to our Welsh Celts webpage

 

Celtiaid Cymreig Ysgol Llangynnwr

 

Ein gweledigaeth yn Ysgol Llangynnwr yw cael disgyblion i droi i siarad Cymraeg yn fwy naturiol wrth gyfathrebu, chwarae a chymdeithasu er mwyn cadw ein hunaniaeth, traddodiad a'n Cymreictod.

Our vision in Llangunnor School is to promote the use of the Welsh language naturally to communicate, play and socialise in order to keep our identity, traditions and Welshness

Fideo Siarter Iaith Ysgol Llangynnwr
Camera Ffilm

The Language Charter in Ysgol Llangynnwr


Have a look at our film which introduces the Welsh Language Charter.


Ffurfiwyd ein criw - y Celtiaid Cymreig i hybu'r defnydd o'r Gymraeg i ddod yn fwy naturiol y tu allan i furiau'r dosbarth.

We formed a group of pupils called the 'Celtiaid Cymreig' the Welsh Celts, to promote the use of the Welsh language naturally outside the classroom.

 

 

 

Dwy Iaith Dwy Waith Y Dewis

 

Two Languages Twice The Choice

 

Adnoddau/Resources

E-bapur Newydd  Icon Y Cliciadur  Online Newspaper 

Cyngor Cynnwr

Aelodau Cyngor Cynnwr Members 2017-18

Sandde: Ellie & Bryn
Pwyll: Emilie & James
Rhiannon: Jac & Chloe
Glyndwr: Lisa & Ruben
Myrddin: Roisin & Robyn
Buddug: Sam & Libby
Gwenllian
: Ruby & Harry
Arthur: Charlie & Emily
Llywelyn: Rosie & Gruffydd-Caradog

Cadeirydd Chairperson: Gruffydd-Caradog
Is-gadeirydd Vice Chairperson: Rosie Davies
Ysgrifenyddion Secretaries: Ruby & Harry
Trysorydd Treasurer: Charlie & Emily

Beth yw Cyngor Ysgol? / What is a School Council?

 

 


 

Archif/Archive

Aelodau'r Cyngor/Members of the Council 2014/2015

IMG 0147

Eco

Rydym wedi ennil statws Baner Platinwm! Da iawn bawb am yr holl waith caled!
We've won the Platinum Green Flag status! Well done to all pupils for all their hard work! 

IMG 2047                                        IMG 2058

Yn Ysgol Llangynnwr rydym yn ymdrechu i fod yn Eco gyfeillgar ym mhob agwedd o fywyd ysgol. Mae Cyngor Cynnwr yn gyfrifol am drin a thrafod materion a gwneud penderfyniadau er mwyn gwella tir yr ysgol, arbed ynni, lleihau gwastraff, ailddefnyddio ac ailgylchu, bioamrywiaeth, dwr, dinasyddiaeth fyd eang a thrafnidiaeth.

In Llangunnor School we strive to be Eco friendly in all aspects of school life. Cyngor Cynnwr is responsible for handling issues and make decisions to improve the school grounds, energy conservation, waste reduction, reuse and recycling, biodiversity, water, global citizenship and transport.

Cod ECO Llangynnwr Llangunnor Eco Code

  • Bwyta'n iach Eat healthily
  • Arbed trydan a dwr water and energy Save water and energy
  • Gofalu am fyd natur yr ysgol Care for school's wildlife
  • Lleihau ein hol troed carbonReduce our carbon footprint
  • Prynu masnach deg Always buy fairtrade products
  • Arbed, Ail-ddefnyddio ac ailgylchu Reduce, re-use & recycle
  • Rhannu ceir, cerdded neu beicio i'r ysgol Lift sharing, walking and cycling to school
  • Gofalu am yr ardd lysiau, y goedwig a'r berllan Look after our vegetable garden, our  woodland and our orchard.
Eco

WYTHNOS WERDD/GREEN WEEK

Pynciau Eco'r Dosbarthiadau/Class Eco Topics

Dosbarth Dewi & Dwynwen - Byw'n iach/Healthy Living

Dosbarth Non & Sandde - Sbwriel/Litter

Dosbarth Pwyll & Rhiannon - Dwr/Water

Dosbarth Glyndwr - Lleihau Gwastraff/Waste Reduction

Dosbarth Myrddin - Trafnidiaeth/Transport

Dosbarth Buddug - ADCDF/ESDGC                

(Addysg ar gyfer Datblygu Cynaliadwy a Dinasyddiaeth Fyd-eang/Education for Sustainable Development and Global Citizenship)

Dosbarth Gwenllian - Ynni/Energy

Dosbarth Arthur & Llywellyn - Tir yr Ysgol a Bioamrywiaeth/School Grounds and Biodiversity