Arthur


Blynyddoedd 4, 5 a 6 Ffrwd Ddwyieithog/Years 4, 5 and 6 Bilingual Stream

Athrawon Dosbarth/Class Teachers: Mr Rh Evans+Mr A G Owen

09.00 - 15.15

Themau'r dosbarth Tymor yr Haf, 2018/Class themes for Summer Term, 2018

Hanes - Y 60au/History - The 1960s

Daearyddiaeth - Lesotho/Geography - Lesotho

Gwyddoniaeth - Newid Defnyddiau/Science - Changing Materials


 

 Amserlen/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday

Arian cinio/Dinner money  £12.50

Gwersi Chwythbrennau/Woodwind lessons

Côr/Choir

Dydd Mawrth/Tuesday

 

Gwersi Gitâr/Guitar lessons

Chwaraeon Bl.4/Yr.4 Games

Dydd Mercher/Wednesday

Urdd/Urdd

Ymarfer corff Bl.4/Yr.4 PE

Dydd Iau/Thursday

 

Ymarfer corff Bl.5+6/Yr5+6 PE

Gwersi Ffidil/Violin lessons

Clybiau Chwaraeon/Games Clubs

Dydd Gwener/Friday

Clwb Rhedeg/Running Club

Chwaraeon Bl.5+6/Yr.5+6 Games

 

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer darllen bob nos/Reading practice every night

Sillafu, Tablau, Iaith a Mathemateg i'w gosod ar ddydd Gwener a'u casglu ar ddydd Mercher.
Log dysgu ar un o themau'r tymor i'w gyflawni yn ystod pythefnos olaf pob hanner tymor/

Spelling, Times Tables, Mathematics and Language to be given on a Friday and collected on a Wednesday.
A learning log on one of the term's themes to be completed during the last two weeks of every half term.

 

GWISG CHWARAEON ANGENRHEIDIOL - Crys-t (ar gael i'w prynu drwy'r ysgol) neu grys llawes hir, siwmpwr, siorts, gwaelod tracwisg, esgidiau addas (hen bâr o dreiners ac esgidiau pêl droed/rygbi), sanau hir, dillad isaf sbâr a thywel.

GAMES KIT REQUIRED - T-shirt (can be purchased through school) or long sleeve top, a sweatshirt, shorts, jogging trousers, change of footwear (old trainers, football boots), long socks a change of underwear and a towel.