Llywelyn


Blwyddyn 6 Ffrwd Cymraeg/Year 6 Welsh Stream

Athrawes Ddosbarth/Class Teacher: Mrs C Thomas 

09.00 - 15.15

Thema'r dosbarth Tymor y Hydref 2019/Class themes for Autumn Term, 2019

Gwaith trawsgwricwlaidd ar y thema 'Bwyd Bendigaid Fwyd?'/Cross-curricular work on the theme 'Food Glorious Food?'

 

 

 Amserlen/TIMETABLE

Dydd Llun/Monday

Arian cinio/Dinner money  £12.50

Gwersi Chwythbrennau/Woodwind lessons

Dydd Mawrth/Tuesday

 

 

Gwersi Gitâr/Guitar lessons

 Côr tan 4/Choir-finishes at 4pm

Dydd Mercher/Wednesday

Urdd/Urdd

 

Dydd Iau/Thursday

 

Gwersi Ffidil/Violin lessons

Ymarfer corff/Physical Education

Clybiau Chwaraeon/Games Clubs

 

Dydd Gwener/Friday

 

Clwb Rhedeg/Running Club

Chwaraeon/Games

Ffrwythau (20c) yn ddyddiol/Fruit (20p) daily

GWAITH CARTREF / HOMEWORK

Ymarfer darllen bob nos/Reading practice every night

Sillafu, Tablau, Iaith a Mathemateg i'w gosod ar ddydd Gwener a'u casglu ar ddydd Mercher.
Log dysgu ar un o themau'r tymor i'w gyflawni yn ystod pythefnos olaf pob hanner tymor/

Spelling, Times Tables, Mathematics and Language to be given on a Friday and collected on a Wednesday.
A learning log on one of the term's themes to be completed during the last two weeks of every half term.

 

GWISG CHWARAEON ANGENRHEIDIOL - Crys-t (ar gael i'w prynu drwy'r ysgol) neu grys llawes hir, siwmpwr, siorts, gwaelod tracwisg, esgidiau addas (hen bâr o dreiners ac esgidiau pêl droed/rygbi), sanau hir, dillad isaf sbâr a thywel.

GAMES KIT REQUIRED - T-shirt (can be purchased through school) or long sleeve top, a sweatshirt, shorts, jogging trousers, change of footwear (old trainers, football boots), long socks a change of underwear and a towel.